DIG 2019 | Endling | Rob Heaslip

DIG 2019 | Endling | Rob Heaslip

photo credit : Tommy Ga-Ken Wan

DIG 2019 : Endling

Rob Heaslip

4th - 5th Oct | 7 - 8pm

An endling is an individual that is the last of its species. Once the endling dies, the species becomes extinct. ENDLING uses dance, vocals, music and design to reimagine tales of funerary and mourning rituals of Scottish and Irish Gaels, their chants, songs and customs; many on their own deathbeds and disappearing with each passing generation. Rob Heaslip collides popular and folk culture to create a tale of collective memory and consciousness in a world awash with acid pink, green and purple. Contemporary meets traditional, macabre meets joyful, and morbid fascination is welcomed in to the raucous world of a Gaelic wake.

Crìocharan - an neach mu dheireadh dhe a sheòrsa. Le a bhàs, thig bàs air an t-seòrsa sin. Tha ENDLING a’ cleachdadh dannsa, guth, ceòl agus ìomhaigheachd airson cruth ùr a chur air traidiseanan tìodhlachaidh agus caoinidh nan Gaidheal Albannach agus Èireannach, na traidiseanan sin fhèin air leabaidh a' bhàis le gach ginealach a dh’fhalbhas. Tha Rob Heaslip a’ tarraing an t-seann-nòis agus an nòis-ùir còmhla airson sgeulachd dhathach, dhealrach a tha a’ snìomh iongnadh mu bhàs còmhla ri othail an taigh-fhaire Ghàidhealaich.

To book, click here.

Creative Scotland
Supported by Edinburgh
Supported by the City of Edinburgh Council
Living Wage